>>Forside
 » Sidste nyt
 » Aktiviteter 
 » Holdopstilling
 » Turneringer
 » Vejviser
 » Links
 » Bestyrelsen
 » Kontingent, indm.
 » Vedtægter
 » For sjov
 

 

VEDTÆGTER

FOR

ØLGOD BILLARD KLUB.

§ 1.

Klubbens navn er Ølgod Billard Klub.

Klubbens adresse er Bøgevej 16, 6870 Ølgod.

Klubben er stiftet den 15. oktober 1968 og er hjemmehørende i Varde Kommune. Klubben er tilsluttet Vestjysk Billard Union samt Den Danske Billard Union.

§ 2.

Klubbens formål er at fremme interessen for billardspillet samt at fremme det sportslige og kammeratlige sammenhold gennem lokale konkurrencer og deltagelse i turneringer

§ 3.

Stk. 1. Som medlem kan optages enhver person, der er fyldt 14 år, i det omfang bordenes kapacitet tillader det. Unge under 14 år kan dog optages efter nærmere regler fastsat af generalforsamlingen. Begæring om optagelse sker ved henvendelse til bestyrelsen. Bestyrelsen afgør, om optagelse kan finde sted.

Stk. 2. Ved optagelse i klubben betales 100,00 kr. i indskud. Indskuddet er personligt og kan ikke overdrages til anden person. Indskud kan ikke forlanges tilbagebetalt ved udmeldelse af klubben, ej heller ved eksklusion.

Stk. 3. Nøgle til klublokalet kan erhverves ved indbetaling af depositum 50,00 kr. som tilbagebetales ved udmeldelse af klubben, hvor nøgle SKAL afleveres.

Stk. 4. Generalforsamlingen fastsætter kontingentet for 1 år ad gangen.

Stk. 5. Udmeldelse af klubben kan ske til kassereren med en måneds varsel.

Stk. 6. Medlemmer forpligter sig til at overholde ordensreglementet. Overtrædelse af ordensreglementet kan medføre karantæne eller eksklusion. Ordensreglementet udfærdiges af bestyrelsen.

Stk. 7. Kun medlemmer har adgang til spillelokalet. Dog kan det, på medlemmets ansvar, tillades at medtage evt. kommende medlemmer til prøvespil af op til 3x1 times varighed.

Stk. 8. Der kan på medlemmets ansvar vederlagsfrit medtages UDENBYS gæster i det omfang bordenes kapacitet tillader det.

Stk. 9. Ethvert medlem er erstatningspligtig for skader denne eller dennes gæster påfører klubben ved grov uagtsomhed.

§ 4.

Stk. 1. Klubben tegnes af formand og kasserer i forening for bestyrelsen. Er en af disse forhindret, erstattes denne af næstformanden.

Stk. 2. Regnskabsåret er kalenderåret.

Stk. 3 Bestyrelsen består af 5 medlemmer, der vælges for 2 år ad gangen. For disse vælges 2 suppleanter. Desuden vælges 2 revisorer samt 1 revisorsuppleant.

Stk. 4. Bestyrelsen vælger selv sin formand, kasserer og sekretær

Stk. 5 Sekretæren fører protokol over såvel bestyrelsesmøder som generalforsamling.

Stk. 6 Indskud og kontingent indsættes på en af bestyrelsen godkendt konto i et lokalt pengeinstitut og kan kun hæves af formand eller kasserer.

Stk. 7. Repræsentanter til Unionen vælges af bestyrelsen.

Stk. 8. Bestyrelsen holder møde, når formanden eller mindst 2 bestyrelsesmedlemmer ønsker det.

Stk. 9. Bestyrelsen kan træffe bestemmelse om karantæne eller eksklusion af et medlem, hvis vedkommendes opførsel findes at være skadelig for klubbens ry eller ved restance over 2 måneder.

Stk. 10. Et medlem, der er idømt karantæne, er ikke løst fra sine forpligtelser overfor klubben. Ved optagelse efter eksklusion betales nyt indskud.

Stk. 11. Klubbens medlemmer hæfter solidarisk for klubbens aktiver og passiver, medmindre ansvaret kan placeres på enkeltpersoner, jvnf. § 3 stk. 8.

§ 5.

Stk. 1. Til at lede turneringerne vælger bestyrelsen en turneringsleder. Turneringslederen vælges for eet år ad gangen.

Stk. 2 Spillerne er pligtige til under turneringer at være behjælpelige med regnskabsføring og markering.

Stk. 3 Turneringslederen skal sørge for, at der afholdes interne turneringer samt klubmesterskaber.

Stk. 4. Turneringsspillernes befordring til DM arrangeres af bestyrelsen på klubbens bekostning, såfremt klubbens økonomi tillader det.

§ 6.

Stk. 1. Generalforsamlingen afholdes i april/maj måned og indkaldes med mindst 1 uges varsel ved annonce i Ugeavisen samt ved opslag med dagsorden i klublokalet.

Stk. 2. Stemmeberettigede er alle aktive medlemmer over 14 år.

Stk. 3. Dagsorden fastsættes af bestyrelsen og bekendtgøres ved indvarslingen.

Stk. 4. Forslag til dagsorden, der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal skriftligt tilstilles formanden mindst 4 dage før generalforsamlingen.

Stk. 5. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, hvis bestyrelsen finder det påkrævet, eller såfremt mindst 1/3 af medlemmerne fremsender skriftlig begæring herom til formanden. Begæringen skal begrundes.

Stk. 6. Afstemninger skal foregå skriftligt såfremt et eller flere medlemmer ønsker det.

Stk. 7. Vedtægtsændringer kan kun ske ved generalforsamlingsbeslutning, hvor mindst 2/3 af de afgivne stemmer, stemmer for ændringen. Blanke stemmesedler regnes for ugyldige. Alle andre forslag afgøres ved simpelt flertal.

Stk. 8 Vedtægtsændringer skal sendes til Varde Kommune og er først gyldige, når de er godkendt af Folkeoplysningsudvalget.

§ 7.

Stk. 1. Klubbens opløsning kan kun finde sted på en ekstraordinær generalforsamling, hvor mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget. Dog skal mindst 2/3 af klubbens medlemmer være tilstede. Såfremt der ikke er mødt 2/3 af klubbens medlemmer, afholdes ny generalforsamling, som er beslutningsdygtig ved simpelt flertal.

Stk. 2. Ved klubbens opløsning afvikler bestyrelsen aktiver og passiver. Evt. aktiver overgår til ungdomsarbejde i Ølgod efter generalforsamlingens vedtagelse.

Stk. 3. Således vedtaget på generalforsamlingen den 15. oktober 1968 med godkendte rettelser på generalforsamlingen den 28. oktober 1971, den 30. april 1987, den 1. april 2004 samt den 19. april 2007.